Pályázat a keszthelyi VSZK intézményvezetői beosztására

2012. március 13.
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8360 Keszthely, Mártírok útja 1.) intézményvezetői beosztásának betöltésére.

Az intézményvezető munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A középfokú oktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Pályázati feltételek:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 18. §. (1) bekezdés a) pontja alapján egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 év – a közoktatási törvény 18. §. (6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (pedagógus) kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget igazoló oklevél, pedagógus-szakvizsga másolata),
- az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozatok:
             - hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
               összefüggésben szükséges kezeléséhez,
             - hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
             - a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
             - a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
             - nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
             - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. augusztus 1.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzétételétől (2012. március 15.) számított 55 napon belül; 2012. május 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992.(X.8.) számú Korm. rendelet 5. §. (9)-(13) bekezdésben foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:
A Korm. rendelet szerinti véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani. Érdeklődni a 83/505-530-as telefonszámon lehet.

Keszthely, 2012. március 9.    Ruzsics Ferenc
    polgármester

megosztás
hozzászólások
webmark (2), La Montanara (1), szűrés (1), Berecz András (1), jövőkutatás (1), gazdasag (363), utánpótlás (1), piac (6), LMP (4), jégpálya (4), nyaralas (12), Rejuvena (19), Novinszky Petra (1), ló (1), Bringatanya (2), Spar (1), dohany (15), TRX (22), kalendarium (831), állami támogatás (1), Koósz Attila (1), Hanse (2), Fodor Márk (8), helyesírás (1), kultura (22), Palásthy Bese (2), garázsvásár (1), Burucs Szabolcs (2), tispol (3), Keszthelyi Táncpanoráma (7), Ács István (10), Zala Megyei Közgyűlés (3), Bóka Péter (1), ÉrtékTrend extra (7), Golfclub Imperial Balaton (2), tornádó (1), vívás (1), kutyás strand (5), Papp Gabor (227), Könnyid László (1), Balatonfüred (3), kormany (11), goldmark muvelodési kozpont (60), Négeli Noémi (1), vonyarcvashegy (158), egyház (2), egészség (131), pannon egyetem (12), alkalmassági (1), Csöre Gyula (1)