Adómentes a családi napközi ellátás

2013. április 17.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbi tájékoztatást tette közzé a nem pénzben juttatott bölcsődei szolgáltatás, családi napközi ellátás adómentességéről. Az információ tartalmazza azt is, hogy mely jogszabályok az irányadók a bölcsődei szolgáltatások kapcsán.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének 8.6. pontja a) és c) alpontjaiban foglaltak alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott

„a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a közoktatásról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján, a hallgatónak a felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben biztosított ellátás; …

c) bölcsődei szolgáltatás;”

Ezekben az esetekben az adómentesség a juttatott bevétel nem pénzbeli formájára vonatkozik. Az Szja tv. 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen az elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés.

Így adómentes juttatásnak tekinthető az, ha a juttató (munkáltató) a szolgáltatás vásárlásáról a nevére szóló számla ellenében téríti meg a magánszemély által megelőlegezett összeget vagy pedig egy meghatározott összeget átad a magánszemélynek azzal, hogy a szolgáltatás vásárlásáról a nevére szóló számlával egy meghatározott időpontig számoljon el. Nem felel meg azonban az adómentesség feltételeinek az, ha a számla a magánszemély, és nem a munkáltató nevére szól, ugyanakkor a munkáltató nem csak a munkavállalóját részesítheti ilyen juttatásban, hanem a gyermek másik szülőjét, vagyis a munkavállaló házastársát, élettársát is, mert a törvény nem tartalmaz korlátozó rendelkezést arra nézve, hogy ilyen juttatásra csak a felek közötti munkaviszony esetében kerülhetne sor.

Az Szja tv. nem határozza meg azt, hogy mit kell érteni bölcsőde alatt, ezért a bölcsődei szolgáltatás jellemzőinek megállapítása során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A Gyvt. 5. § s) pontjának rendelkezései tartalmazzák azt, hogy kik lehetnek ezen személyes gondoskodást nyújtó, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények fenntartói (például állami fenntartóként a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, egyház, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég). Ennek megfelelően állami és nem állami szerv által (például egy munkáltató által a munkavállalók gyermekeinek ellátása céljából) fenntartott bölcsőde, családi napközi szolgáltatásainak esetében is alkalmazhatók az adómentességre vonatkozó szabályok.

A Gyvt. 42. § (1)-(2) bekezdései alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, ahol a gyermek a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető, ha testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre.

A R. 44. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bölcsőde alapfeladatán túlmenően, térítési díj ellenében külön szolgáltatásokat (például játszócsoportot, időszakos gyermekfelügyeletet, gyermekhotelt, egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást) működtethet, amelyeket a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

Ha tehát a gyermek betöltötte a 3. életévét, akkor a bölcsőde az alapellátásokat a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig nyújthatja számára, a fent felsorolt további szolgáltatásokat pedig a gyermek 6. életévének betöltéséig, így az ezen életkorig ingyenesen vagy kedvezményesen nyújtott bölcsődei szolgáltatások minősülhetnek adómentesnek.

Az Szja tv. 8.6. pontjában a) alpontja az adómentes juttatások között említi a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján nem pénzben biztosított ellátást is.

A családi napközi keretében nyújtott ellátás a Gyvt. hatálya alá tartozik, így a Gyvt.-ben meghatározott fenntartók 43. §-a szerinti, családi napköziben nyújtott alapellátása, illetőleg a R. 44. §-ában foglalt speciális szolgáltatások ingyenes vagy kedvezményes formában történő nyújtása is adómentesnek tekinthető.

A természetben adott juttatások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontjában foglaltak értelmében személyi jellegű egyéb kifizetésnek tekinthetők, és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) pontjának 3. alpontja alapján, az ott írt feltételek szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordításként vehetők figyelembe-írja a NAV közleményében.

OrientPress Hírügynökség

megosztás
hozzászólások
Baptista Szeretetszolgálat (1), Brüsszel (1), strand (21), Polgár Zsolt (1), Otthon Centrum (1), szunyog (3), Dumaszínház (2), Németh Veronika (1), keszthelyi-hegység (1), meteorologia (146), Bóka György (2), Saul fia (7), Cserszegtomaj (124), Fenyves allé (1), Astellas-díj (2), állatkert (1), gyilkosság (1), shotokan karate (3), paralimpia (4), választás (46), Bálint NatáLia (2), Pápai Gábor (6), sarmellek (53), footgolf (1), Bibó Gimnázium (1), muzeum (55), bíróság (8), Nagykanizsa (1), Palásthy Bese (2), keszthely balaton kekszalag (5), Pál Attila (1), karate (2), állatok (16), sportlövő (2), táncpanoráma (5), Szutrély Péter (7), szauna (2), Owaimer Zoheir (1), gyermekfelügyelő (1), hévízi kifolyó (3), Tóth Csaba (3), kereskedelem (1), rezidance (5), nyugdij (8), parkoló (4), tollaslabda (1), Kis-Balaton (1), Tóth Gergely (1), Kvárta Mátyás (44), munkanelkuli (2)